Kooperatif Haberleri

Kooperatif Haberleri

2019 Yılı Yaş Çay Desteği Tebliği Resmi Gazetede Yayınlandı

TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE YAŞ ÇAY ÜRETİCİLERİNE 2019 YILI YAŞ ÇAY ÜRÜNÜ İÇİN FARK

ÖDEMESİ DESTEĞİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/55)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 23/10/2019 tarihli ve 1691 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar ekinde yer alan Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli listesinde belirlenen havzalarda desteklemeye esas 2019 yılı üretim sezonunda üretilen ve satışı yapılan yaş çay yaprağına verilecek fark ödemesi desteğine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 2/4/2012 tarihli ve 2012/3067 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Çay Tarım Alanlarının Belirlenmesi ve Bu Alanlarda Çay Tarımı Yapan Üreticilere Ruhsatname Verilmesine Dair Karar ile belirlenen ve üretime izin verilen çay alan- larında Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAY-KUR) tarafından düzenlenip kontrolleri yapılan ruhsatlı çay alanlarında 2019 yılı üretim sezonunda yaş çay yaprağı üreterek satışını yapan ruh- satlı üreticilerin desteklenmesini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 23/10/2019 tarihli ve 1691 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karara dayanı- larak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

 1. Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
 2. Çay tarım alanı: Çay Tarım Alanlarının Belirlenmesi ve Bu Alanlarda Çay Tarımı Yapan Üreticilere Ruhsatname Verilmesine Dair Karar ile belirlenen ve çay üretimine izin ve- rilen çay alanlarını,
 3. ÇAY-KUR: Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünü,

ç) Karar: 23/10/2019 tarihli ve 1691 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararı,

 1. Özel sektör işletmeleri: Ruhsatlı üreticilerden yaş çay alımını yapan ve satın aldığı yaş çayı ticaret borsalarında tescil ettiren ticari firmaları/işletmeleri,
 2. Ruhsatlı çaylık alan: Ruhsatnamede belirtilen ve üzerinde çay tarımı yapılan alanı,
 3. Ruhsatlı üretici: Çay tarım alanlarında çay tarımı yapan gerçek ve tüzel kişileri,
 4. Üretim sezonu: 10/5/2019-31/12/2019 tarihleri arasını, ifade eder.

Ödeme yapılacak üreticiler

MADDE 5 – (1) Ödemeler; ruhsatlı üretici olup Karardan önceki yaş çay ürünü des- tekleme ödemelerine ilişkin kararnameler doğrultusunda yaş çay ürünü destekleme ödemele- rinden faydalanmak için kamu ve/veya özel sektör işletmelerine başvuruda bulunan ve ruhsatını yenileyen, 2019 yılı üretim sezonunda da üreticiliği devam eden ruhsatlı üreticiler ile ilk defa 2019 yılı üretim sezonunda yaş çay yaprağı üreterek satışını yapan ruhsatlı üreticilere yapılır.

Ödeme miktarı

MADDE 6 – (1) 5 inci maddede belirtilen ruhsatlı üreticilere 2019 yılı yaş çay ürünü için fark ödemesi desteği yapılır. Fark ödemesi desteği kilogram başına 13 kuruş olarak belir- lenmiştir.

Finansman ve ödemeler

MADDE 7 – (1) Bakanlık, 2020 Mali Yılı Bütçesinin ilgili harcama kaleminden, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından, doğrudan üreticilere ödeme yapılmak üzere ÇAY-KUR’a kaynak aktarır. Bu Tebliğin uygulanmasıyla ilgili olarak üstlendiği hizmetlerden dolayı üreticilere ödenen destek tutarının % 0,1’i oranında hizmet komisyonu ÇAY-KUR’a, % 0,2’si oranında hizmet komisyonu ise T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğüne Bakanlık tara- fından ayrıca ödenir.

 1. Fark ödemesi desteği, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından, Ba- kanlığın ilgili kuruluşu olan ÇAY-KUR aracılığı ile üreticilere ödenir.
 2. Ödemeler, ÇAY-KUR’a kaynak aktarılmasını müteakip, ruhsatlı üreticilerin kayıtlı olduğu ÇAY-KUR fabrikalarının anlaşmalı olduğu bankalardaki üretici adına önceden açılmış bulunan hesaplara yapılır.
 3. Ruhsatlı üreticinin kayıtlı olduğu ÇAY-KUR fabrikasının anlaşmalı olduğu bankada adına açılmış hesabı bulunmayan üreticilere ödeme yapılmaz. Ödeme hesap açılması halinde yapılır.

Görevli kurum ve kuruluşlar

MADDE 8 – (1) 2019 yılı yaş çay ürünü fark ödemesi desteği, ÇAY-KUR ve Bakanlık tarafından yürütülür.

Başvurular

MADDE 9 – (1) Ruhsatlı üretici olup, Karardan önceki yaş çay ürünü destekleme öde- melerine ilişkin kararnameler doğrultusunda yaş çay ürünü destekleme ödemelerinden fayda- lanmak için kamu ve/veya özel sektör işletmelerine başvuruda bulunan ve ruhsatını yenileyen, 2019 yılı üretim sezonunda da üreticiliği devam eden ruhsatlı üreticilerin belgeleri, 2019 yılı fark ödemesi desteği için de geçerlidir. Kamu ve özel sektör işletmeleri tarafından, bu üreticilere 2019 yılı üretim sezonunda sattıkları yaş çay miktarı üzerinden, üretici başvurusu olmaksızın 2019 yılı fark ödemesi desteği düzenlenir. Ancak kamu ve/veya özel sektör işletmelerine 2019 yılı üretim sezonunda sattıkları yaş çay nedeniyle, bu fark ödemesi desteğinden ilk defa yarar- lanmak isteyenler ile bu yıl farklı özel sektör işletmelerine yaş çay satan ruhsatlı üreticiler, 27/12/2019 tarihine kadar çiftçi belgesi ve Ek-1’de yer alan başvuru dilekçesi ile birlikte T.C. kimlik numarasını beyan ederek yaş çay sattıkları kamu ve/veya özel sektör işletmelerine baş- vururlar. Başvuru dilekçesi ve çiftçi belgesinin yaş çay satılan tüm kamu ve özel sektör işlet- melerine verilmesi zorunludur.

Fark ödemesi desteğine esas yaş çayın satın alınması, tescili, onayı ve icmallerin hazırlanması

MADDE 10 – (1) Kamu ve özel sektör işletmeleri, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili maddeleri gereğince müstahsil makbuzu veya fatura ile onaylı yaş çay tahakkuk bordrosu düzenlemek suretiyle ruhsatlı üreticilerden satın aldıkları yaş çay ürünü miktarını ticaret borsalarında tescil ettirirler. Fark ödemesi desteğine esas yaş çay miktarlarının; ticaret borsalarınca tescil edilmesi, müstahsil makbuzu ve/veya fatura ile onaylı yaş çay tahak- kuk bordrosu düzenlenmesi suretiyle satın alınması esastır.

 1. Tescil edilen miktar doğrultusunda fark ödemesi desteğinden faydalanacak olan ruh- satlı üreticiler için başvuru tarihinin bitimini müteakip 10 gün içinde ÇAY-KUR Ek-2’ye, özel sektör işletmeleri Ek-3’e göre üretici bazında icmaller düzenler.
 2. Kamu ve özel sektör yaş çay işletmelerince düzenlenen bu icmaller 10 gün içerisinde ticaret borsalarında onaylattırılır.
 3. Ticaret borsaları 2019 yılı üretim sezonunda kendilerine tescil ettirilen yaş çay mik- tarlarını işletme bazında ÇAY-KUR’a bildirir.
 4. Özel sektör işletmeleri, üretici bazında hazırladıkları icmallerin (Ek-3), ticaret bor- salarında onayını müteakip, ÇAY-KUR fabrikası bazında fark ödemesi desteğine esas toplam yaş çay miktarını gösteren Ek-4’te yer alan icmali hazırlar ve onaylar. Hazırlanan icmal (Ek-4), borsa onayına gerek olmaksızın ÇAY-KUR’a iki suret olarak gönderilir. Teslim edilen icmalin bir sureti, ÇAY-KUR tarafından üzerine “Görülmüştür” ibaresi konularak ilgili özel sektör iş- letmesine gönderilir.
 5. Özel sektör işletmeleri tarafından düzenlenen üretici bazındaki icmaller (Ek-3), ticaret borsalarında onayını müteakip, üç gün içerisinde Ek-4’te yer alan icmal ile birlikte ÇAY-KUR’a ait üretici kayıtlarının bulunduğu çay fabrikalarına teslim edilir.
 6. ÇAY-KUR’a ait çay fabrikalarınca, özel sektör işletmeleri tarafından gönderilen üretici icmallerindeki yaş çay miktarları ile kendi icmallerindeki yaş çay miktarları 10 gün içinde üretici bazında birleştirilir ve üreticilerin 2019 yılı üretim sezonunda satmış olduğu top- lam yaş çay miktarları belirlenir. Buna göre üretici bazında yaş çay ürünü fark ödemesi destek tutarlarını gösteren üretici bazında icmal (Ek-5) hazırlanır.

Fark ödemesi desteğine esas üretici icmallerinin hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar

MADDE 11 – (1) Ticaret borsalarına tescil ettirilmeyen miktarlar ile müstahsil makbuzu ve/veya fatura ile onaylı yaş çay tahakkuk bordrosu düzenlenmeden satın alınan yaş çaylar için fark ödemesi desteği ödemesi yapılmaz.

 1. Müstahsil makbuzu ve/veya fatura ile onaylı yaş çay tahakkuk bordrosu hangi ruh- satlı üretici adına düzenlenmiş ise fark ödemesi desteği icmali de mutlak surette o ruhsatlı üre- tici adına düzenlenir.
 2. ÇAY-KUR fabrikaları tarafından düzenlenecek olan icmal (Ek-2), üreticilerin T.C. kimlik numarasına göre hazırlanır. Birden fazla ruhsatı olan üreticilerin fark ödemesi desteğine esas yaş çay miktarları tek bir cüzdanda T.C. kimlik numarası üzerinden birleştirilmek suretiyle düzenlenir.
 1. Özel sektör işletmeleri tarafından düzenlenen icmal (Ek-3), borsada tescil yaptığı isme göre hazırlanır. Özel sektör işletmeleri; fark ödemesi desteği icmallerini (Ek-3), üreticinin kayıtlı olduğu ÇAY-KUR fabrikası bazında hazırlar. Özel sektör işletmeleri kendisine yaş çay satan üreticinin birden fazla ÇAY-KUR fabrikasına kayıtlı olması durumunda, her bir fabrika için ayrı olmak üzere o üreticinin kayıtlı olduğu toplam fabrika sayısı kadar icmal hazırlar.
 2. Özel sektör işletmeleri tarafından, ÇAY-KUR fabrikası adına hazırlanacak olan ic- malde (Ek-3), bir üreticiye ait destekleme bilgileri yalnızca bir satırda belirtilir. Aynı üretici için birden fazla satırda destekleme bilgileri belirtilmez.
 3. Özel sektör işletmeleri tarafından hazırlanacak olan icmalde (Ek-3), “Ruhsat No.” ve “Cüzdan No.” sütunlarına üreticinin ÇAY-KUR kayıtlarında yer alan ruhsat numarası ile cüzdan numarası yazılır. Hiçbir şekilde ad, soyad ve baba adlarında kısaltma yapılmaz. İcmal- lerde T.C. kimlik numarası belirtilmeyen üreticilere ödeme yapılmaz. Fark ödemesine esas ic- maller bilgisayar ortamında hazırlanır ve icmallerin her sayfası yetkililer tarafından imzalanır.

Askı işlemleri

MADDE 12 – (1) ÇAY-KUR fabrikaları tarafından üretici bazında hazırlanan, üretici- lerin 2019 yılı üretim sezonunda satmış olduğu toplam yaş çay miktarlarına göre hesaplanan destek tutarlarını gösteren üretici icmalleri (Ek-5), ÇAY-KUR’a ait çay fabrikalarında 10 gün süreyle askıya çıkarılır. Askıya çıkarma, indirme, tarih ve saati tutanağa bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak her- hangi bir itiraz değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

 1. ÇAY-KUR’a ait çay fabrikaları tarafından icmallerin askıda kalma süresi zarfında maddi hatalara ilişkin olarak yapılan yazılı itirazlar, askı süresi ve bu sürenin bitiminden itibaren 10 gün içerisinde değerlendirilir. Askı süresince yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucunda icmallerde düzeltme yapılmış ise icmaller yeniden düzenlenir. Düzenlenen icmallerdeki destek tutarları ÇAY-KUR tarafından ödenek tahsisi için Bakanlığa bildirilir.
 2. Özel sektör işletmelerince düzenlenen icmallerin (Ek-3 ve Ek-4) karşılaştırması yapılır. Tespit edilen hatalar, ilgili işletmeye bir yazı ile bildirilerek birlikte düzeltilmesi sağ- lanır.
 3. Özel sektör işletmeleri tarafından ÇAY-KUR fabrikalarında üreticilik kaydı bulun- mayan üreticiler adına icmal düzenlenmiş ise bu üreticilerin fark ödemesi desteğinden yarar- lanamayacakları ilgili özel sektör işletmelerine yazı ile bildirilir.

Fark ödemesi desteğinden yararlanamayacak olanlar

MADDE 13 – (1) Mücbir sebepler, fark ödemesi desteğinden faydalanacak kişinin ölü- mü, yangın, deprem ve sel gibi tabii afetler dışında aşağıdaki üreticiler fark ödemesi desteğin- den yararlanamazlar:

 1. 9 uncu maddede belirtilen süre içerisinde istenilen belgelerle başvuruda bulunmayan üreticiler.
 2. Askı listelerinde ismi bulunmayan veya askı süresi sonuna kadar hatalı kayıtların düzeltilmesi için yazılı başvuruda bulunmayan üreticiler.
 3. Ruhsatsız üreticiler.

ç) Üretim sezonundan önce ruhsatlı üreticiliği sona erenler.

 1. 2/4/2012 tarihli ve 2012/3067 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Çay Tarım Alanlarının Belirlenmesi ve Bu Alanlarda Çay Tarımı Yapan Üreticilere Ruhsatname Verilmesine Dair Karar doğrultusunda ruhsatını yenilemeyen üreticiler.
 2. Kamu kurum ve kuruluşları.

Denetim, haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 14 – (1) Yaş çay ürünü fark ödemesi desteği ödemelerinin denetimini sağla- yacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde di- ğer kamu kurum ve kuruluşları ile ziraat odaları ve ticaret borsalarının hizmetlerinden yarar- lanılır.

 1. İlgili merciler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırla- dıkları belgelerden sorumludurlar. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler yapılır.
 2. Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 ta- rihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte, anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.
 3. Bu Tebliğ ile belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler ile idari hata sonucu sehven yapılan fazla ödemeyi iade etmeyen üreticiler beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Sorumluluk

MADDE 15 – (1) Kamu ve özel sektör yaş çay işletmeleri, satın aldıkları yaş çay yap- rağı karşılığı, 213 sayılı Kanunun ilgili maddeleri gereğince müstahsil makbuzu veya fatura ile onaylı yaş çay tahakkuk bordrosu düzenleyerek üreticiye vermek zorundadır. Bu belgelerin üretici tarafından beş yıl saklanması zorunludur.

 1. Kamu ve özel sektör yaş çay işletmeleri düzenledikleri bilgi ve belgelerin doğrulu- ğundan sorumludurlar. Ürün teslim edildiği halde, ürün karşılığı belge vermeyen yaş çay işlet- meleri hakkında, 213 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca ceza kovuşturması ve diğer ka- nuni işlemler yapılır.
 2. Kamu ve özel sektör işletmeleri fark ödemesi desteği ile ilgili olarak yapılan tüm bilgi ve belgelerin suretlerini kontrol amacıyla muhafaza ederler.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 16 – (1) 29/1/2019 tarihli ve 30670 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Yaş Çay Üreticilerine 2018 Yılı Yaş Çay Ürünü İçin Fark Ödemesi Desteği Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018/53) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.


Benzer Kooperatif Haberleri

Çaykur Genel Müdürlüğünden 2020 Yılı Yaş Çay alım Sezonu İle İlgili Basın Açıklaması
Berat Kandili Kutlama Mesajı
2020 Yılı Gübretaş 25-5-10 Kompoze Gübre Satışlarımız Devam Ediyor.
2023 Yılı Yaş Çay Fiyatı Açıklandı
2020 Yılı Yaş Çay Alım Taban Fiyatı Açıklandı